L'Observatori de la Tordera
Calendari
loader
Twitter
Home
 

Seguiment d'indicadors socioecològics a la conca de la Tordera

  Des del 1996, L’Observatori de la Tordera defineix i utilitza diversos indicadors que permeten conèixer i avaluar l’estat socioecològic de la conca de la Tordera i dels recursos hídrics, i a més difon els valors del patrimoni natural i cultural lligats a la conca.
Banner observatori Banner observatori Banner observatori Banner observatori